a Twórców Górnego Śląska
 • Zebranie założycielskie Halemba czerwiec 2012
 • Pomsta
980x200_ckbizPromo

Regulamin

Polityka prywatności.

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

 

Dane osobowe

 1. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1) RODO oznaczają informacje
  o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
  i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie SWAT, 41-706 Ruda Śląska i jest zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Marian Makula, e-mail: agencja@makula.pl , tel. 602 679 683.
 3. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj.  przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wykonania umowy (sprzedaż), której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które wyraziły na to zgodę; przetwarzanie danych prowadzone przez Administratora na stronie www  wykorzystywane jest do analizy ruchu na tejże stronie www.
 5. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych, Administrator danych, zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym prawa do interwencji u Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o przetwarzaniu danych. Osoba podlegająca przetwarzaniu danych może realizować swoje prawa za pomocą kontaktu pod adresem mailowym: agencja@makula.pl
 6. Kategorie pozyskanych danych osobowych mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numery NIP i REGON, nr PESEL, adres e-mail.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy (sprzedaży) oraz na potrzeby podatkowe i rachunkowe oraz dochodzenia i obrony roszczeń i nie będą udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim poza Podmiotami Przetwarzającymi, które świadczą usługi księgowe/fakturowe na rzecz Administratora na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty zapewniające hosting strony www i zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym, firmy kurierskie czy pocztowe (wysłanie nabytego towaru lub korespondencji), podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora czy upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe (Policja, Prokuratura etc.).
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 2 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta).
 9. Prawo Użytkownika do dostępu do swoich danych:
  • osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora informacji, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a w przypadku, gdy ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
   Zgodnie z art.15 RODO („prawo dostępu do danych”) Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 17 RODO „prawo do sprostowania danych”).
  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zwłoki usunąć dane osobowe (art. 17 RODO „prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
   3. c) osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw, wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. a) kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;
   2. b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
   3. c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (art. 18 RODO „prawo do ograniczenia przetwarzania”).
  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (art.19 RODO „prawo do przenoszenia danych”).

 

 1. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: agencja@makula.pl . Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie.
 2. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań,  poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 3. Zabezpieczenia:
  • Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy ma jedynie administrator i podmioty przetwarzające (procesorzy).
  • Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.
 5. Mechanizm Cookies i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora  w celach statystycznych, analitycznych, dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 6. Postanowienia końcowe – Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Administrator Serwisu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie e-mailowo.