a Twórców Górnego Śląska
  • Zebranie założycielskie Halemba czerwiec 2012

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „Stowarzyszenie Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska”.

przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 30.06.2012 w Rudzie Śląskiej a poprawiony 29.09.2012, 17.11.2012, 17.12.202

ROZDZIAŁ I

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska”. zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej; na obszarze tym Stowarzyszenie może zakładać Oddziały Terenowe.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska.

§4

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie jest nie nastawionym na zysk stowarzyszeniem opierającym swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników

§6

1. Stowarzyszenie może przystąpić do organizacji krajowych i międzynarodowych, o ile ich cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

2. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Zarząd Główny.

 

ROZDZIAŁ II

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

1) Propagowanie kultury śląskiej w mediach, instytucjach i w społeczeństwie

2) Organizowanie  zespołów kultywujących kulturę górnośląską

3) Wspomaganie wykonawców, animatorów i twórców poprzez polecanie ich twórczości samorządom  regionalnym i wojewódzkim, jak również organizowanie konkursów i przeglądów, twórczości regionalnej.

4) Stałe podnoszenie poziomu wykonań artystycznych i dbałość  o ich wysoką jakość

 

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie prelekcji, seminariów, badań naukowych, kursów, spotkań, bibliotek, klubów itp.

2. Organizowanie imprez oświatowych i kulturalnych dla członków Stowarzyszenia i innych osób

3. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i propagandowej

4. Propagowanie godeł oraz barw śląskich i górnośląskich.

5. Organizowanie szkół i innych placówek oświatowych.

6. Współpracę z innymi organizacjami.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu wypracowywanie środków na działalność statutowo-programową, z uwzględnieniem tworzenia podmiotów gospodarczych i współpracy z innymi podmiotami.

8. Tworzenie innych podmiotów, w tym prawnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia.

9. Inną działalność pozwalającą realizować cele Stowarzyszenia, a możliwą w ramach prawa.

10. Inicjowanie działań mających na celu większe wykorzystanie regionalnych talentów na  imprezach organizowanych przez samorządy i władze województwa.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.

§10

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która złoży pisemne oświadczenie o akceptacji działań statutowych Stowarzyszenia.

§11

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia w takim charakterze. Obowiązki zawarte w § 14 pkt 1 i 4 Statutu dotyczą również członków wspierających

§12

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Główny, a po powstaniu na danym terenie Oddziału Terenowego, Zarząd Oddziału Terenowego, na podstawie pisemnej deklaracji osoby ubiegającej się o przyjęcie do Stowarzyszenia.

§13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć w pracach i wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

c) zgłaszać wszelkie wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz żądać wyjaśnień od stosownych władz Stowarzyszenia,

d) korzystać z urządzeń, pomieszczeń i pomocy Stowarzyszenia na określonych przez jego władze zasadach.

2. Członkowie wspierający mają stosowne prawa określone w §13 pkt l b), c), d).

§14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1. Przestrzegania statutu oraz stosowania się do regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia.

3. Regularnego płacenia składek członkowskich.

4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1 Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, a w przypadku działania na danym terenie Oddziału Terenowego, zarządowi tegoż Oddziału.

2   a) podjęcia przez Zarząd Główny decyzji o pozbawieniu członkostwa w oparciu o umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej.

b) powodem wysunięcia przez Komisję Rewizyjną wniosku o pozbawienie członkostwa może być niespełnianie statutowych wymogów członkostwa lub nieprzestrzeganie obowiązków członka określonych w §14, w szczególności:

–          niepłacenie składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy

c) od decyzji Zarządu Głównego przysługuje prawo odwołania się do najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

3. Śmierci.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów.

2. Zarząd Główny.

3. Komisja Rewizyjna.

§17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów.

2.   a) do pułapu 30 członków zwyczajnych odbywają się Walne Zgromadzenia Członków, zaś

powyżej tego pułapu Walne Zgromadzenia Delegatów;

b) delegaci wybierani są proporcjonalnie; każdy zwyczajny członek ma jeden głos; do pułapu 150 członków zwyczajnych na 5 członków zwyczajnych przypada l delegat, powyżej tego pułapu relacja ta wynosi 10: l; mandat delegata jest ważny na czas trwania Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd Główny, zawiadamiając członków w przypadku Walnego Zgromadzenia Członków na 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia, zaś w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów na 2 miesiące przed terminem Zgromadzenia, w zawiadomieniu podając porządek obrad.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów odbywa się raz do roku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 członków w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

6. Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów podejmuje decyzje drogą uchwały

7.   a) głosowanie odbywa się w sposób jawny;

b) każdy członek Stowarzyszenia lub delegat biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Członków lub Delegatów ma prawo bez podania przyczyn zażądać tajności głosowania. Wyżej wymieniony wniosek automatycznie wyłącza jawność głosowania.

8.   a) uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 2/3 uprawnionych do głosowania;

b) w przypadku braku quorum decyzją Zarządu Głównego Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów może się odbyć w drugim, wyznaczonym przez Zarząd Główny terminie, na którym uchwały będą mogły zapadać bez przewidzianego w pkt 8. a) quorum. Zarząd Główny powiadamia o swej decyzji zebranych na Walnym Zgromadzeniu; nie obowiązują podane w pkt. 3. i 5. terminy; delegaci zachowują swój mandat, o ile delegujący nie zadecydują inaczej.

c) sformułowanie w §23 pkt 3 należy rozumieć tak, iż przedstawiany pod głosowanie, na opisanych powyżej zasadach, jest wniosek odwrotny, „o odrzucenie”, którego nieprzyjęcie oznacza akceptację uchwały.

§18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów należy:

1. Dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia.

2. Uchwalanie programów działania i wszelkich innych decyzji dotyczących Stowarzyszenia.

3. Wybór oraz odwoływanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z ich pracy, w szczególności udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu.

4. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego w sytuacjach określonych w §15 pkt.2 c)

§19

1.   a) Zarząd Główny pełni funkcje najwyższej władzy Stowarzyszenia w okresach kiedy Walne Zgromadzenie nie obraduje;

b) kadencja Zarządu Głównego trwa 2 lata, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi zmienić składu Zarządu Głównego przed upływem jego kadencji.

2.   a) Zarząd Główny składa się z 3 do 15 osób;

b) na czele Zarządu Głównego stoi Prezes, który kieruje jego pracami.

3. Zarząd Główny podejmuje decyzje drogą uchwały, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.

§20

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów.

3. Ustalanie planów działalności Stowarzyszenia, jego budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.

4. Uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego określającego zasady pracy i strukturę organizacyjną Zarządu Głównego.

5. Wybór Prezesa i, o ile regulamin to przewiduje, innych władz Zarządu Głównego

6. Podejmowanie decyzji dotyczących Oddziałów Terenowych zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

8. Uchwalanie symboli i znaków Stowarzyszenia oraz wysokości składek członkowskich.

9. Tworzenie innych niż terytorialne jednostek organizacyjno-wykonawczych Stowarzyszenia (takich jak biura, projekty, zakłady gospodarcze, sekcje itp.).

10. tworzenie podmiotów prawnych takich jak: fundacje, podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa, spółki itp.).

§21

Komisja Rewizyjna

l.   a) składa się z od 3 do 10 osób;

b) jej kadencja trwa 2 lata.

2. Działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego zasady pracy i strukturę organizacyjną Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać stosownych wyjaśnień od wszystkich organów i władz Stowarzyszenia.

5. Stosuje się odpowiednio §19 pkt 3.

§22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

2. Kontrola opłacania składek członkowskich i udzielanej pomocy finansowej.

3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków lub Delegatów sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.

4. Przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia

5. Składanie wniosków o pozbawienie członkostwa.

§23

1. Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swój skład przyjmując nowych członków w miejsce członków ustępujących.

2. Procedura powyższa może mieć miejsce do momentu, kiedy w Zarządzie Głównym lub Komisji Rewizyjnej pozostanie przynajmniej połowa członków pełniących swe funkcje z wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów.

3. Dokooptowani członkowie pełnią swe funkcje warunkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym nieodrzucenie ich kandydatur oznacza ich akceptację jako pełnoprawnych członków.

 

ROZDZIAŁ V

Struktura Stowarzyszenia:

Oddziały Terenowe i inne jednostki organizacyjne oraz organizacyjno-wykonawcze

§24

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje Oddziały Terenowe na wniosek minimum 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia z danego obszaru. Wniosek musi zawierać projekt Statutu Oddziału Terenowego, a treść projektu Statutu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia nie może być inna od treści Statutu Stowarzyszenia aby nie był on sprzeczny z Statutem Stowarzyszenia o czym mowa w  §24 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia.

2. Statut Oddziału Terenowego jest zatwierdzany przez Zarząd Główny. Normuje on stosunki wewnątrz Oddziału Terenowego jak również stosunki Oddziału Terenowego z władzami naczelnymi Stowarzyszenia. Określa on strukturę Oddziału Terenowego oraz kompetencje jego władz. Nie może być on sprzeczny ze statutem Stowarzyszenia.

3. Oddział Terenowy zobowiązany jest do powołania Zarządu Oddziału Terenowego.

4. Zarząd Oddziału Terenowego zobowiązany jest do sporządzania przynajmniej raz w roku raportu z działalności dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§25

Postanowienia szczegółowe dotyczące Oddziału Terenowego, warunki występowania przez niego o osobowość prawną wraz z wymaganą strukturą:

l. Oddział Terenowy może występować o uzyskanie osobowości prawnej na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego zatwierdzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. Samodzielną działalność finansową i gospodarczą może prowadzić tylko Oddział Terenowy posiadający osobowość prawną.

3. Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego:

a) stosuje się odpowiednio §17 pkt l., 2., 3., 4., 6., 7.;

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego zwołuje Zarząd Oddziału Terenowego z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego, Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub na wniosek 1/4 członków Oddziału Terenowego w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały;

c) stosuje się odpowiednio §18 pkt 2., 3.

4. Zarząd Oddziału Terenowego: a) stosuje się odpowiednio §19, §20 pkt l., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10.

5. Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego:

a) stosuje się odpowiednio §21 pkt l., 3., 4., 5;

b) członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału Terenowego;

c) stosuje się odpowiednio §22 pkt l., 2., 3., 4.

6. W stosunku do Zarządu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego stosuje się odpowiednio §23.

§26

Jednostki organizacyjno wykonawcze (biura, projekty, oddziały gospodarcze itp.) oraz jednostki organizacyjne nie posiadające charakteru terenowego (np. sekcje):

1. Powoływane są w miarę potrzeby przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. Zakres ich kompetencji i regulamin pracy uchwala Zarząd Główny Stowarzyszenia.

3. Wykonują one powierzone im działania samodzielnie, rozliczając się z ich realizacji przed Zarządem Głównym Stowarzyszenia, o ile ich regulamin nie stanowi inaczej.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Stowarzyszenia

§27

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa na dobrach niematerialnych.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich;

b) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

c) subwencji i dotacji, darowizn, zapisów i dywidend;

d) dochodów z działalności gospodarczej i statutowej.

4. Dochody Stowarzyszenia po sfinansowaniu kosztów działalności przeznacza się w całości na cele statutowe.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych oraz do udzielania pełnomocnictw do składania takich oświadczeń uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Głównego działający łącznie, w tym Prezes Stowarzyszenia.

6. W sprawach majątkowych i związanych z działalnością gospodarczą wymagana jest uchwała Zarządu Głównego.

7. W sprawach innych niż składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa.

8. Poza możliwością występowania za pośrednictwem organów statutowych osoba prawna może być zastępowana przez pełnomocników.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§28

Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków; głosowanie odbywa się na zasadach określonych w §17 pkt 7. i 8.

§29

Stowarzyszenie może się rozwiązać na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków; głosowanie odbywa się przy obecności minimum 2/3 uprawnionych do głosowania, uchwała zapada bezwzględną większością głosów.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§30

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem twórców śląskich.

 

§31

W sprawach nieunormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy dotyczące stowarzyszeń w Polsce.

 

 

Podpisy Komitetu Założycielskiego:

 

Marian Makula

 

Andrzej Roczniok

 

Katarzyna Makula